Passion for Food

โดย ทีม HOW ARE YOU TODAY

โครงการภาชนะใส่อาหารที่ใช้งานแล้วกับการสร้างรังสู่อาชีพ

ชุมชนสาธิต อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนนำล่อง และตามด้วยชุมชนท่าศาลา ชุมชนบ้านหน้าทับ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับโครงการนี้

เป็นโครงการที่นำกล่องที่ใช้งานแล้วของ KFC นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้งให้เป็นขยะ โดยการนำมาสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนโดยสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผึ้งแทนกล่องไม้ที่มีราคาต้นทุนสูงในการเลี้ยงผึ้ง และยังได้มีผลผลิตจากผึ้งอีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตจากผึ้งไปทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยให้ได้มีรายได้เสริมที่เป็นของตนเองต่อไปได้

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นางสาวอาทิตยา พรหมรักษา
  • 2. นางสาวณัฐธิดา กลัดสันเทียะ
  • 3. นางสาวกัญญาณัฐ มรรคาเขต

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/howareyoutoBee/

สัปดาห์ที่ 1

ปรึกษาหารือกับแกนนำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ผึ้งโพรงไทย ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 • โดยได้มีการปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนงานกับแกนนำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ผึ้งโพรงไทย ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มีการวางแผนถึงการสมมุตินำกล่องที่มีขนาดใกล้เคียงกับกล่อง KFCจริงมาวางแผนและสร้างเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผึ้งแทนตัวกล่องไม้ที่ใช่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของผึ้งที่ได้อาศัยอยู่ในกล่องไม้ที่สร้างไว้แต่เดิมของชุมชนสระแก้ว และมีการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งมาเช็คหาประสิทธิภาพต่างๆ

สัปดาห์ที่ 3

ทำการเก็บกล่อง KFC และลงมือปฏิบัติทำการแปรรูปกล่อว KFC

 • ทำการเก็บกล่องจากร้าน KFC ใน 6สาขา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทำการแปรรูปด้วยการทำความสะอาด ตากแดด และเย็บรวมเพื่อสร้างความหนาให้แต่ละด้านของกล่อง และลงมือสร้างกล่องKFC เป็นที่อยู่ในกับผึ้ง

สัปดาห์ที่ 4

แปรรูปกล่อง KFC ที่ใช้งานแล้วเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผึ้งในพื้นที่ทดลอง

 • ทางสมาชิกกลุ่ม HOW ARE YOU TODAY ได้ทำการสาธิตกล่อง KFC ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาแปรรูปและจัดตั้งในบริเวณพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งโพรงไทยที่ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการสาธิตถ่ายโอนเปลี่ยนที่อยู่ของผึ้งจากเดิมเป็นไม้มาเป็นกระดาษลังจาก KFC เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในพื้นที่เป็นป่า เป็นสวนยาง และต้นไม้ใหญ่นานาชนิด และยังได้มีการตรวจสอบสภาพกล่องจากการตั้งในบริเวณดังกล่าวพบว่า กล่องไม่พบการขาด ไม่มีการพองตัว และการเปื่อยยุ่ยจากฝนที่ตกหนักสะสมถึง 62.1 มิลลิเมตร โดยประมาณของน้ำฝนที่ตกในช่วงเวลา 2สัปดาห์และมีการตกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3-4 วัน หนักถึง 189 มิลลิเมตรของน้ำฝน จากนั้นทางกลุ่มได้มีการทดลองทำกล่อง KFC ใน2รูปแบบ เพื่อต้องการตอบสนองความยากง่ายของการเปลี่ยนจากลังไม้เป็นตัวกล่องกระดาษ โดยแบบที่ 1 คือ การนำตัวกล่องมาเช็ดทำความสะอาดโดยที่ไม่ต้องตัด หรือผ่าตัวลังออกเป็นชิ้นส่วนสามารถนำลงในตัวโครงไม้ได้ทันทีเมื่อทำความสะอาดแล้ว ส่วนแบบที่ 2 คือ การตัดแบ่งชิ้นและรวมติดกันสร้างความหนาในแต่ละด้านของตัวกล่อง ทำทางเปิดปิดของตัวกล่อง และได้ย้ายตัวผรังผึ้งมาไว้ในทั้ง 2 แบบ และรอการสรุปผลจากการทดลองในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่ 5

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำรูปแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์ Event และ Workshop

 • จัดปรับแก้ไขสื่อ และจัดทำวิดีโอให้ความรู้ในการทำที่อยู่ให้กับผึ้งโดยกล่อง KFC และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะเชิญชวนชาวบ้านเข้ากิจกรรม โดยจะมีการจัด Event และ Workshop ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศาสนสถานชุมชนวัดใหม่ (หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

สัปดาห์ที่ 6

เตรียมความพร้อมในอุปกรณ์การจัดทำ การจัดอบรม และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ย้ำโครงการต่อชุมชน

 • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนสาธิต และทำการลงประชาสัมพันธ์กับคนในชุมชน ตามครัวเรือนแต่ละครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจและการสารสัมพันธ์ต่อชุมชนและครัวเรือน โดยโครงการจัดขึ้น วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ชุมชนสาธิต

สัปดาห์ที่ 7

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสร้างรังผึ้งจากภาชนะที่ใช้งานแล้ว

 • โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤสจิกายนที่ผ่านมานั้น ซึ่งได้ทำการตัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน โดยมีท่านวิทยากรจากชุมชนตำบลสระแก้ว ที่เป้นหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งโพรงไทย มามอบความรู้ทักษพการเลี้ยง การดูแลรัง รวมถึงกระบวนการนำผลผลิตจากรังสู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการสร้างที่อยู่ของผึ้งโดยใช้วัสดุจากภาชนะที่ใช้งานแล้ว นั้นคือ กล่องลังไก่จาก KFC โดยมีตัวไม้ท่อนเป้นโครงหลักของรังและได้มีการเสนอแนวคิดจากสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ผึ้งโพรงไทยในการออกแบบดครงสร้างของรังผึ้งให้มีผลต่อการใช้งานในระยะยาว