Passion for Food

โดย ทีม ABOVE

โครงการสร้างงาน เสริมรายได้ หญิงไร้บ้านธัญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เกี่ยวกับโครงการนี้

ในปัจจุบันสถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งหญิงธัญบุรี มีผู้ที่อยู่ในการดูแลจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองฯหมุนเวียนประมาณ 550 คน ทำให้สถานคุ้มครองฯประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงด้านสวัสดิการและอาหาร จึงได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ทีมงานจึงได้ประสานกับสถานคุ้มครองฯเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากสถานสงเคราะห์สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 1) ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนเรื่องอาหาร เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 43 บาท/คน/วันซึ่งไม่เพียงพอในการจัดสรรด้านสวัสดิการและอาหาร 2) ผู้ที่อยู่ในการดูแลในสถานคุ้มครองฯทุกคนมีอาการทางจิตเวช จากปัญหาดังกล่าวทางทีมงานกับสถานคุ้มครองฯ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณร่วมกัน โดยการจัดทำโครงการ “สร้างงาน เสริมรายได้ หญิงไร้บ้านธัญบุรี” โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากแก้วกระดาษเหลือใช้จากร้าน KFC จัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์จากแก้วกระดาษเหลือใช้จากร้าน KFC และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) การให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์จากแก้วกระดาษเหลือใช้จากร้าน KFC จำนวน 3 สาขา ได้แก่ KFC Drive Thru คลอง 2,สาขาTesco Lotus ธัญบุรี คลอง 4 และสาขาโลตัสธัญบุรี คลอง 7 2) การสร้างผลิตภัณฑ์จากแก้วกระดาษเหลือใช้จากร้าน KFC ออกจำหน่าย โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านKFC จำนวน 3 สาขา และรับOderผ่านเพจFacebook : Chicken Above และ 3) การจัดตั้งคณะกรรมการสถานคุ้มครองฯเพื่อรับผิดชอบดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยความคาดหวังของโครงการนี้คือสถานคุ้มครองฯสามารถผ่านวิกฤตปัญหาและสร้างรายได้ให้กับสถานสงเคราะห์ได้อย่างยั่งยืน

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นายสุริยะ สามิบัติ
  • 2. นายปฏิทาน มาลาวรรณ
  • 3. นายกตตน์ชยางกูร กองศิริ
  • 4. นางสาวสายชล ตรีคลี

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/Chickenabove/

สัปดาห์ที่ 1

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 1

 • เราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจากฝ่ายสวัสดิการและนักจิตเวชประจำสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สิ่งท้าทายคือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร เราได้เรียนรู้วิธีการรวมไปถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ สิ่งท้าทายต่อมาคือการพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีเพราะทุกคนมีอาการทางจิตเวชทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่เกินร้อยละ 50 เป็นผู้ที่มีอาการทางจิตเวชในลักษณะก้าวร้าว รองลงมาจะเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตเวชซึมเศร้า และสุดท้ายคือโรคปัญญาอ่อน เราได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารในแต่ละกลุ่มอาการเพราะแต่ละคนมีเบื้องหลังและอาการที่่แตกต่างกัน เหล่าฮีโร่ได้ออกสำรวจร้านKFC ที่จะตั้งจุดรับบริจาคแก้วกระดาษใช้แล้ว ได้แก่สาขา KFC DriveThruคลอง 2,สาขาTesco Lotus ธัญบุรี คลอง 4 และสาขาโลตัสธัญบุรี คลอง 7 เหล่าฮีโร่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการKFC communityHero2017 สิ่งท้าทายคือร้านKFC แต่ละสาขามีบริเวณและพื้นที่ในร้านแตกต่างกันไป ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการออกแบบถังรับบริจาคแก้วกระดาษที่ใช้แล้วให้เหมาะสมตามพื้นที่และบริเวณแต่ละสาขา สิ่งท้าทายสุดท้ายคือการเก็บข้อมูลที่บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการหรือคาดหวังไว้ เราได้เรียนรู้วิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพราะแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกัน

สัปดาห์ที่ 2

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 2

 • เหล่าฮีโร่ทีม ABOVE ได้ออกสำรวจหาแหล่งผลิตโครงของตัวผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการหาร้านที่อยู่บริเวณใกล้สถานคุ้มครอง สิ่งที่ท้าทายของภารกิจสัปดาห์นี้คือบางร้านมีราคาต้นทุนที่สูง บางร้านก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการ แต่เราก็สามารถสื่อสารจนได้ร้านที่เราต้องการ และอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะแผนบางอย่างที่เราวางไว้อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการ เราจึงต้องมีการปรับแผนหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ

สัปดาห์ที่ 3

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 3

 • ฮีโร่ทีม ABOVE ได้เริ่มตั้งถังรับแก้วกระดาษที่ใช้แล้วจากร้านKFC ทั้ง3สาขาได้แก่ สาขา KFC Drive Thru คลอง 2,สาขา โลตัส คลอง 4 ธัญบุรี และสาขา โลตัส คลอง 7 ธัญบุรี เริ่มวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ความท้าทายของเราคือลูกค้าบางกลุ่มไม่นำแก้วกระดาษที่ใช้แล้วใส่ถังของเรา ทีมเราจึงได้แบ่งหน้าที่กระจายแต่ละสาขาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของเราเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ ทำให้จำนวนของแก้วกระดาษจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สัปดาห์ที่ 4

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 4

 • สัปดาห์นี้เหล่าฮีโร่ได้ปฏิบัติหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงเชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมแยกแก้วน้ำใช้แล้วเพื่อนำไปจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และในทุกๆเย็นเหล่าฮีโร่ก็จะออกไปเก็บแก้วจากร้าน KFC 3 สาขา แล้วนำมาทำความสะอาด นับจำนวนในทุกๆวัน จนตอนนี้เราได้แก้วจำนวน 2,359 ใบ เป้าหมายที่เราตั้งไว้คือ 3,000 ใบ สิ่งที่เราได้เฝึกฝนในสัปดาห์นี้คือความมีวินัยในไปรับแก้วและนำมาทำความสะอาดทุกๆวันตลอดสัปดาห์ที่ภายมา และต้องขอบคุณพี่ๆร้านKFC และลูกค้าทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกับเรา

สัปดาห์ที่ 5

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 5

 • สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหล่าฮีโร่ทีม ABOVE ได้ทำหน้าที่ตามปกติคือการไปรับแก้วจากร้าน KFC 3 สาขา เพื่อนำไปจัดกิจกรรม และมีกิจกรรมพิเศษที่สำคัญคือ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เราได้ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ได้พาผู้ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ประดิษฐ์โคมไฟจากแก้วกระดาษใช้แล้ว ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครอง และสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือผู้ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองในทุกๆขั้นตอน และมีการตอบรับจากเรือนนอน 2 หลัง ที่จะแก้วกระดาษใช้แล้วไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประจำเรือนนอนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริม ซึ่งเราจะมีติดตามและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์และการตลาดต่อไป สิ่งที่้ราได้เรียนรู้คือ ผู้ที่อยู่ในสถานคุ้มครองถึงจะมีอาการทางจิตเวชแต่พวกเขามีศักยภาพและมีความสามารถมากมาย สัปดาห์นี้เหล่าฮีโร่มีความสุขและภาคภูมิใจมากครับ

สัปดาห์ที่ 6

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 6

 • สัปดาห์นี้เหล่าอ๊โร่ทีม ABOVE หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การสร้างผลิตภัณฑ์แล้วทีมของเราได้ลงพื้นที่ติดตาม พัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมพูดคุยกับผู้บริหารสถานคุ้มครองเพื่อวางแผนรายได้ รวมถึงแผนความยั่งยืนระยะยาว สัปดาห์เราได้เรียนรู้การวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในนาคต เมื่อจบโครงการแล้วสถานคุ้มครองสามารถทำต่อได้

สัปดาห์ที่ 7

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 7

 • สัปดาห์นี้เหล่าฮีโร่ทีม ABOVE ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการผลิตโคมไฟและจำหน่ายสินค้าซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พวกเรามีความสุขมากเพราะเราสามารถทำสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์แล้วคือ 1)ผู้ที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากแก้วกระดาษาที่ใช้แล้วจากร้าน KFC ได้ 2)สินที่ผลิตออกแล้วสามารถจำหน่ายได้ และนอกจากนั้นผลที่พลอยได้คือกิจกรรมนี้ยังเป็นอาชีวะบำบัดอีกด้วย สัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น แม้ตอนแรกโครงการนี้อาจเป็นไปได้ยากแต่หากเราพยายามเราก็สามารถทำได้สำเร็จ

สัปดาห์ที่ 8

ไดอารี่ฮีโร่ ฉบับที่ 8

 • ทีมABOVE ติดตามผลการสร้างผลิตภัณฑ์โคมไฟ การจำหน่าย และส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับเรือนนอนปาริชาติ สัปดาห์นี้เราได้เห็นพัฒนาการที่ดีของผู้ที่อยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ในการสร้างผลิตภัณฑ์โคมไฟ ได้เห็นรอยยิ้มชองทุกคนที่เกิดจากโครงการของเรา ช่างเป็นรอยยิ้มที่สวยงามและมีคุณค่า

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน