Passion for Food

โดย ทีม Brainstorm

โครงการผู้พันสานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง

คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม และ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ 7, ต.โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์, 46130

เกี่ยวกับโครงการนี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป จากจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยปี 2558 พบว่าเด็กที่ด้อยโอกาสประเภท ยากจน มีตัวเลขสูงถึง 4,599,684 คน (สถิติการศึกษาประเทศไทย, 2558) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงและน่าเป็นห่วงมาก โดยเด็กกลุ่มนี้ยังขาดโอกาสที่ได้รับการศึกษาหรือการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ที่ส่งผลถึงการจำกัดความคิด ความสนใจทางด้านอาชีพการทำงานในอนาคต ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตในด้านการศึกษาและด้านอาชีพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จากการลงพื้นที่สำรวจที่โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า เด็กนักเรียนมีความคิดด้านอาชีพที่ถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อม ซึ่งคนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรและค่านิยมในอาชีพข้าราชการ ทำให้นักเรียนถูกจำกัดความคิดและขาดความรู้ในด้านอาชีพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในส่วนผู้ปกครองของนักเรียนไม่ให้ความสำคัญอาชีพในฝันของนักเรียน ขาดทุนทรัพย์ และไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเท่าที่ควร ความคิดที่ว่า “ไม่เรียนก็ออกมามีครอบครัว”ยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้เด็กรุ่นหลังมีปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนที่จำเป็นต้องแก้ไข

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นายชนะชล ภูจิตต์ทอง
  • 2. นายวิศรุต ตาลอุทัย
  • 3. นายคณิติน เดชาพิทักษ์

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/ผู้พันแซนเดอส์สานฝันเด็กไทย-สู่อาชีพที่มั่นคง-1953700721539533/

สัปดาห์ที่ 1

ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเรื่องรายละเอียดโครงการ แก่คณะครูอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน ไตรรัตนวิทยาคม

 • ทาง Brainstorm ของเรา ได้มีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กับทางคณาจารย์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้แก่ ท่านอาจารย์วิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล ฝ่ายแนะแนว ท่านอาจารย์สุรวงค์ สุดสนธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และท่านอาจารย์สุคนธ์ ศรีแกวิน อาจารย์ฝ่ายธุรการ โดยรายละเอียดของโครงการที่ทางทีมเราเข้าไปชี้แจงนั้น มีอยู่ 3 เรื่อง ด้วยกัน นั่นคือ สถานที่ ที่ใช้จัดตั้งกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงประสานเนื้อหาและรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำการดำเนินการในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยทางคณาจารย์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางผู้อำนวยการรวมถึงคณะครูอาจารย์นั้นอนุญาตที่จะให้จัดตั้งกิจกรรม "ผู้พันแซนเดอส์สานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง" และหวังว่ากิจกรรมนี้จะนำไปสู่อาชีพที่นักเรียนได้ประกอบวิชาชีพจริงๆ และพร้อมผลักดันให้กิจกรรมในวันนั้นออกมาดีที่สุด

สัปดาห์ที่ 2

รับสมัครจิตอาสา เพื่อมาร่วมเป็น Hero ที่จะไปช่วยน้องๆโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมด้วยกัน/ติดต่อประสานงานเพื่อยืมเต้นท์และรถจากคณะบัญชี มมส.

 • - ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์ ยืมเต้นท์ และรถรับส่ง เพื่อประกอบการฐานกิจกรรมกลางแจ้งที่ รร.ไตรรัตนวิทยาคม และใช้รถเพื่อรับส่งวิทยากรและ Hero ทั้ง 40 คน (เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560) - รับสมัครจิตอาสาเพิ่มจำนวน 40 คนเพื่อร่วมโครงการ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต รวมถึงเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาให้แก่น้องๆโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยผ่าน Facebook Fanpage : "ผู้พันแซนเดอส์สานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง" และลงพื้นที่ Road Show เพื่อรับสมัครเพื่อนๆที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เมื่อวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2560)

สัปดาห์ที่ 3

ติดต่อพี่ ผจก.สาขา Big C กาฬสินธุ์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเป็นวิทยากรและรูปแบบงานกิจกรรมรวม และ วางตำแหน่ง Set up พื้นที่ในการทำกิจกรรมทั้ง In-door และ Out-door

 • 1.ชี้แจงรายละเอียดวันงานให้กับ พี่พัลลภ (ผจก.KFC สาขา Big C กาฬสินธุ์) ในการเป็นวิทยากรพูดเรื่องประวัติผู้พันแซนเดอส์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และวิธีการบริหารจัดการร้าน KFC เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กนักเรียนได้มีแนวทางในการจัดการวิชาชีพของตนที่ได้เรียนรู้ภายในวันกิจกรรม พร้อมทั้งคุยเรื่อง Script และ Slide ในการพูดให้แก่พี่พัลลภ 30/10/2560 2.เข้าไปติดต่ออาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน และวางตำแหน่งในสถานที่จัดงานที่โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง In-door และ Out-door เพื่อทำให้วันงานเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน 24/10/2560

สัปดาห์ที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้มาร่วมงานในวันกิจกรรม เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีพแก่ชุมชนอื่นๆด้วย

 • ประชาสัมพันธ์โครงการผู้พันแซนเดอส์สานเด็กไทยฝันสู่อาชีพที่มั่นคงให้แก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องจบไปแล้วไม่ได้เรียนต่อ และไม่รู้ว่าจะทำงานอะไร เราจึงไปประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาร่วมฟังและร่วมกิจกรรมแนะนำอาชีพในวันงานที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียนโรงเรียนอื่นที่อยากจะเข้าร่วมเพื่อมีความรู้ในการทำอาชีพในอนาคต โดยทางทีมผู้จัดทำโครงการได้ไปประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 โรงเรียนคือ 1. รงเรียนฟ้าแดดสูงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหสารคาม และได้เก็บข้อมูลความต้องการอาชีพในแต่ละด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการเชิญวิทยากรมาแนะนำให้น้องๆนักเรียนในวันงาน

สัปดาห์ที่ 5

เตรียมงานและประสานวิทยากรแต่ละวิชาชีพ

 • จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการขอเด็กนักเรียนในการเรียนรู้ด้านอาชีพแล้ว จึงไปเรียนเชิญวิทยากรอาชีพนั้นๆ เพื่อมาสอนนักเรียนในวันงาน โดยมีอาชีพคือ 1.ช่างตัดผม 2.เกษตรอินทรีย์ 3.หัตถกรรม 4.ช่างแต่งหน้า 5.เบอเกอร์รี่ทำขนม และได้เตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันงาน ในการจัดงานไว้เสร็จ เพื่อให้ตรงกับที่วางแผนไว้

สัปดาห์ที่ 6

กิจกรรมโครงการ "ผู้พันแซนเดอส์สานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง"

 • โครงการ "ผู้พันแซนเดอส์สานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง" ณ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมด้วย คือโรงเรียน 1.โรงเรียนกมลาไสย 2.โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3.โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 4.โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 5.โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม (โรงเรียนเจ้าภาพ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน วันที่ 14 ภาคเช้า - เป็นการละลายพฤติกรรมปรับทัศนคติด้านอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจผ่านประวัติ ผู้พันแซนด์เดอส์ โดย มีพี่ๆวิทยากรจาก KFC สาขา Big C กาฬสินธุ์มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน ภาคบ่าย - เป็นการแชร์ประสบการณ์จากพี่ๆ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการเรียน และการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย และให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในอนาคตของตนเองรวมถึงอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ ก็สามารถทำได้ และให้เขียนเล่าว่า ความพอเพียงของตนเองคืออะไร? วันที่ 15 ภาคเช้า - ภาคบ่าย วิทยากรทั้ง 5 อาชีพ ได้แก่ 1.วิทยากรด้านช่างตัดผม 2.วิทยากรด้านช่างแกะสลัก 3.วิทยากรด้านการทำขนม 4.วิทยากรด้านช่างหัตหรรม (บายศรีสู่ขวัญ) 5.วิทยากรด้านเกษตรพอเพียง โดยวิทยากรทั้ง 5 อาชีพเหล่านี้ได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ในแต่ละอาชีพนั้นๆ และเก็บข้อมูลความสนใจด้านอาชีพผ่านใบเข้าฐานกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 7

ดำเนินการทำศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่โรงเรียน

 • สรุปผผลจากกิจกรรมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมได้รับทราบ และได้ผลตอบรับจากโรงเรียนที่ยินดีจะให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทางคณะผู้จัดทำได้ไปแนะนำอาชีพโดยผ่านโครงการ "ผู้พันแซนเดอสสานฝันเด็กไทยสู่อาชีพที่มั่นคง" ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่โรงเรียน ไตรรัตนวิทยาสนใจ ด้านการทำเบเกอรรี่ , โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมสนใจ ด้านบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวางแผนเพื่อให้มีวิทยากรมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเริ่มจัดทำแผนการตลาดสำหรับทั้ง 2 อาชีพนี้