Passion for Food

โดย ทีม ขาเจี๊ยบ

โครงการ KFC Experience for the Blind

KFC สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต / มทร.ธัญบุรี / โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

เกี่ยวกับโครงการนี้

ภายใต้โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ ในหัวข้อ Passion for Life เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในชุมชนอย่างมีเป้าหมาย อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทยและประเทศชาติ คณะดำเนินงานทีมขาเจี๊ยบจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางการมองเห็น รวมถึงเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ แม้ไม่สามารถมองสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือและได้ยินจากเสียงที่บอกเล่าประสบการณ์ เพียงเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการมองเห็นไปอีกหนึ่งขั้น เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย

 1. รายชื่อสมาชิก

  • 1. นางสาวฐิติรัตน์ ชาริโท
  • 2. นายสาวศรัญญา คชนินทร์
  • 3. นายฉันทิศ เปรมกมล
  • 4. นายจิระวัติ แก้วมณี

  Facebook Fanpage

  https://www.facebook.com/KFCexperiencefortheblind/

สัปดาห์ที่ 1

ประชุมเเละวางเเผนการดำเนินงานโครงการ

 • ผู้จัดทำโครงการ KFC Experience for the Blind ได้จัดประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการ เพื่อหาแนวทางในการจัดงานโดยมีทางผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการโดมมอบหมายให้อาจารย์อัจฉริยะ โฆษยากูล ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหัวข้อ Passion for Life โดยมีสมาชิกทีม ขาเจี๊ยบ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั้งนี้ยังมีการจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในโครงการ รวมถึงเตรียมวางแผนในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อที่จะเตรียมจัดกิจกรรม Braille for Blind ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กำลังจะมาถึงในภาคการศึกษา 2/2560 โดยจะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อทำการ์ดคำศัพท์และการ์ดรูปภาพพร้อมคำอธิบายใต้ภาพส่งมอบให้กับทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สัปดาห์ที่ 2

จัดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ KFC Experience for the Blind ณ KFC สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตชั้น G

 • ผู้จัดทำโครงการ KFC Experience for the Blind ได้ติดต่อประสานงานกับทาง ผู้จัดการสาขา KFC ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตชั้น G ผ่านทาง ทีมงาน KFC Community Hero เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวของทางสาขาในการติดสื่อประชาสัมพันธ์(แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 10 จุด และถังขยะในการของรับจานกระดาษที่ใช้แล้ว จำนวน 1 จุดโดยมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2560 – 5 พฤศจิกายน 2560 เพื่อที่จะนำจานกระดาษมาใช้ในกิจกรรม Braille for Blind ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์)

สัปดาห์ที่ 3

เก็บจานกระดาษเพื่อนำมาทำความสะอาด

 • ทีมงาน ขาเจี๊ยบ ได้ติดต่อประสานงานกับทาง KFC ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น G ในการเดินทางไปเก็บจานกระดาษจากผู้ที่ให้ความสนใจในตัวโครงการ KFC Experience for the Blind เวลา 20:00 น. ของทุกวัน จากทางสาขาดังกล่าว โดยนำมาคัดแยกและทำความสะอาดจานกระดาษ เพื่อนำมาเป็นวัสดุหลักในการทำการ์ดคำศัพท์และการ์ดภาพนูนภายในกิจกรรม Braille for Blind ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรม “Braille for Blind” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ในสัปดาห์นี้.. ทีมขาเจี๊ยบได้ดำเนินกิจกรรม “Braille for Blind” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเชิญชวนนักศึกษาที่มีเวลาว่างจากการเรียนและมีความสนใจทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น ร่วมทำการ์ดคำศัพท์ (พยัญชนะ) จากจานกระดาษเหลือใช้ของ KFC โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและนักศึกษาบางส่วนนำกระดาษที่เหลือใช้จากการเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำการ์ดคำศัพท์อีกด้วย ขณะเดียวกัน ทีมงานขาเจี๊ยบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและขอคำแนะนำในการทำการ์ดภาพนูน จากงานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการมองเห็น สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสิริพร พลายแสง นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตสื่อ และคุณวรวิทย์ แก้วเกิด เจ้าหน้าที่อักษรเบรลล์ เกี่ยวกับการทำการ์ดภาพนูนและวิธีทำโมเดลภาพนูน เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งข้อมูลที่ได้ทีมงานขาเจี๊ยบจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการมองเห็นต่อไป

สัปดาห์ที่ 5

กิจกรรม Braille for Blind

 • กิจกรรม Braille for Blind ในสัปดาห์นี้ ได้รับความสนใขจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยมีนักศึกษานำกระดาษแข็งสำหรับทำการ์ดคำศัพท์มาบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งกระดาษที่ใช้แล้วและกระดาษที่มีสภาพใหม่ ทำให้ได้การ์ดคำศัพท์ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ทีมขาเจี๊ยบได้มีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จากเดิมที่มีการกำหนดระยะเวลาสองสัปดาห์ เหลือเพียงหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากเข้าสู่สัปดาห์ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาราชมงคลทั่วประเทศ ซึ่งจะเดินทางมาซ้อมใหญ่และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัปดาห์ที่ 6

สร้างเส้นทางของการเป็นฮีโร่

 • สัปดาห์นี้ทีมขาเจี๊ยบได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ โดยจัดทำกล่องไม้ใส่การ์ดคำศัพท์ (พยัญชนะ) โดยแบ่งออกเป็น พยัญชนะภาษาไทย, พยัญชนะภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก,ใหญ่), สระภาษาไทย, ตัวเลขไทยและอาราบิก ฯลฯ และตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวการ์ดว่ามีความคงทนและสมบูรณ์หรือไม่ นอกจากนี้ยังเก็บรายละเอียดของโมเดลภาพนูนสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น โดยเพิ่มวัสดุสัมผัสที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้ผู้พิการฯ สามารถเข้าใจความแตกต่างของภาพได้มากยิ่งขึ้น และทำการติดต่อประสานกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ พร้อมด้วยทีมงาน KFC Community Hero ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกันนี้ยังทำการลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ "เพราะเราอยากให้ทุกคนเป็นฮีโร่" ณ ร้าน KFC สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G เพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นฮีโร่ โดยได้รับความร่วมมือจากร้าน KFC ในการใช้สถานที่

สัปดาห์ที่ 8

บทสรุปของเหล่าฮีโร่

 • สัปดาห์สุดท้ายของเหล่าฮีโร่ ในทุกๆ ก้าวของการดำเนินโครงการ KFC Experience for the Blind เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและความหวังที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แม้ในระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาทีมงานขาเจี๊ยบจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามามากมาย แต่ก็ไม่ทำให้ทีมขาเจี๊ยบท้อถอย ด้วยพลังของการเป็นฮีโร่ที่มุ่งมั่นจะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม จึงทำให้ทีมขาเจี๊ยบฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาได้ด้วยดี จนมาถึงวันนี้ เราได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้และโมเดลภาพนูนให้กับน้องๆ ผู้พิการทางการมองเห็น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย รับมอบสื่อการเรียนรู้จากทีมงานขาเจี๊ยบ บรรยากาศการส่งมอบเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แม้ในวันที่ส่งมอบนั้นทีมงานขาเจี๊ยบไม่สามารถบันทึกภาพน้องๆ ผู้พิการทางการมองเห็นได้ แต่รอยยิ้มและความสุขภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด ก็ช่วยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ไฟล์สรุปผลงาน

วิดีโอสรุปผลงาน