รายละเอียดโครงการ


ที่มาของโครงการ

ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่เคเอฟซีให้บริการในประเทศไทย ร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant – QSR) จากสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้พันแซนเดอร์สเป็นผู้ก่อตั้ง ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค ด้วยเมนูไก่ทอดที่มีสูตรลับกรรมวิธีการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ยากจะเลียนแบบ สู่นวัตกรรมด้านเมนูที่หลากหลายตรงความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภค และการให้บริการที่เป็นมิตรจากพนักงาน นอกจากนี้ เคเอฟซียังครองความเป็นอันดับหนึ่ง ในการเข้าถึง ผู้บริโภคด้วยรูปแบบร้านที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่รวม 600 สาขาทั่วประเทศ แต่เรายังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าแบรนด์เคเอฟซี ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ไก่ทอดที่ทุกคนรู้จัก และยอมรับในรสชาติ เคเอฟซีมีความตั้งใจอันดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยพลังสร้างสรรค์ และเคเอฟซีเชื่อว่าไม่ว่าใครก็สร้าง ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ง่ายๆ เริ่มจากการรู้จักและเคารพในตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์เคเอฟซีที่ว่า ‘KFC Always Original’ เป็นตัวจริง...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด และต้องคอยเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลงมือทำสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เหมือนกับผู้พันแซนเดอร์สที่ดึงตัวตน และความหลงใหลในการทำอาหาร ให้เอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต นำเอาศักยภาพทั้งหมดที่ตัวเองมีสร้างเป็นแบรนด์เคเอฟซีขึ้นมาสำเร็จในวัย 65 ปี และนำเสนอเมนูคุณภาพที่ได้มาตรฐานการผลิต และความปลอดภัย เสิร์ฟเร็ว ในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนในครอบครัวทั่วโลก
     ในเมื่อชายสูงวัยอย่างผู้พันแซนเดอร์สยังลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไม่สนอายุหรือความโรยราของร่างกาย และไม่เคยมีข้อแม้ใดมาให้ตัวเองหยุดวิ่งเข้าหา โอกาส แล้วมีเหตุผลอะไรที่คนรุ่นใหม่อย่างเราจะลุกขึ้นมาทำบ้างไม่ได้ เคเอฟซี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยมั่นใจในความเป็นตัวเอง แล้วค้นหาศักยภาพ และพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัว ก้าวออกมาสู่โลกกว้างที่ยังต้องการฮีโร่ เพื่อมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนที่เราคุ้นเคย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมและประเทศต่อไป
     โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 จึงเกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของเคเอฟซี ประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการค้นพบศักยภาพของตนเอง ใต้แนวคิด “คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด” เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ กระบวนการคิด ตั้งเป้าหมายและวางแผน ดึงความคิดสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดออกมาเป็นแผนงานและถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดประจำภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเคเอฟซีเป็นผู้สนับสนุนทุนและยินดีให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายของเคเอฟซีมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน เพื่อผลลัพธ์ต่อชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และโอกาสในการขยายผลสู่การสร้างประโยชน์ในระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รู้จักตนเอง เคารพตัวตนที่แท้จริงและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเอง
 • สร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อนำมาทำประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำงานสร้างสรรค์และตอบแทนสังคม และผลักดันให้เกิดการริเริ่มเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
 • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับผิดชอบด้านสังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่นของเคเอฟซีให้เป็นที่รู้จัก

รายละเอียดโจทย์การประกวดและเงื่อนไขการประกวด

นิสิต นักศึกษานำเสนอแผนงานพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาคัดเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่พบว่าเป็นปัญหาหรือความท้าทายที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่จริง ภายใต้หัวข้อดังนี้

 • Passion for Food
  เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ คุณภาพของอาหารการกิน รวมถึงความสะอาดหรือความหลากหลายของอาหารภายในชุมชนนั้นๆ
 • Passion for Life
  กี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในชุมชนอย่างมีเป้าหมาย อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทยและประเทศชาติ
 • Originality
  เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรมหรือมรดกของชุมชนนั้นๆ ที่ควรค่าต่อการเก็บรักษาเพื่อสะท้อนรากเหง้าของชุมชนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

นิสิต นักศึกษา ต้องตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์เคเอฟซีที่ว่า ‘KFC Always Original’ เป็นตัวจริง...เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่สำคัญ แผนงานที่นำเสนอต้องริเริ่มมากจาก Insight ของกลุ่มเป้าหมาย ลึกถึงก้นบึ้งของความคิดว่าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายคืออะไร เกิดจากอะไร กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ชีวิตอย่างไร นอกจากนี้ แผนงานต้องสามารถเชื่อมโยงกับการนำทรัพยากรของเคเอฟซีที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับบุคลากรและรูปแบบสาขาที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น

สมาชิกในทีมนำความรู้ความสามารถ ความถนัดเชี่ยวชาญมาใช้แก้ไขปัญหาหรือความท้าทายในชุมชนตามเกณฑ์ข้างต้น นำเสนอออกมาในรูปแบบของโครงการที่เน้นแนวคิด กลยุทธ์การจัดการและดำเนินงานการแก้ปัญหาที่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน เน้นการปลูกจิตสำนึกกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและใช้ทรัพยากรที่เคเอฟซีมีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด รวมถึงต้องเป็นโครงการที่ให้ผลสำเร็จยั่งยืน มีความเป็นไปได้สำหรับการต่อยอดเพื่อดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง

เกณฑ์ในการตัดสินรอบคัดเลือก *

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการเขียนโครงการอย่างครบถ้วน
 • ความสอดคล้องและสำเร็จตามเจตนารมย์ของแบรนด์เคเอฟซี
 • โครงการริเริ่มจาก Insight ของกลุ่มเป้าหมาย
 • ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของแผนงาน
 • ความเชื่อมโยงหรือดึงความร่วมมือจากชุมชุน เคเอฟซีและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนและต่อยอดได้
 • มีความเป็นไปได้ในเชิงรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
*เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือกทั้งรอบ 30 ทีม และ 10 ทีม

เกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 • ความชัดเจนและความถูกต้องของ Insight จากกลุ่มเป้าหมาย
 • การพัฒนาความเชื่อมโยงหรือดึงความร่วมมือจากชุมชน เคเอฟซีและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและต่อยอดได้
 • ความคืบหน้าในการนำโครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอโครงการ
 • พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของทีมและการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
 • ทุนการศึกษา 150,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
 • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
 • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
 • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**

ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล Popular Vote จากการโหวตวิดีโอคลิปที่เป็นที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.kfcthailand.com

 • Extra points เพื่อใช้ประกอบการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมีโอกาสในการเข้าร่วมฝึกงานกับแผนกการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทยหรือโอกาสในการทดลองทำงานที่ร้านเคเอฟซี
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการในอนาคต
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้าสู่ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากเคเอฟซี
 • ทีมที่พลาดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับ Gift Voucher จากเคเอฟซี ทีมละ 5,000 บาท

*ทีมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
**ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ ได้

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ภายในประเทศ
 • สมาชิกในทีมตั้งแต่ 2-4 คน ไม่จำกัดสาขา คณะและสถาบัน และในแต่ละทีมสามารถคละสมาชิกจากต่างคณะและต่างสถาบันได้
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน และ 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน
 • กรอกใบสมัครให้ชัดเจนและถูกต้อง หากใบสมัครไม่สมบูรณ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การประกวด และหากกรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์และจะถูกริบเงินรางวัลทันที (ในกรณีที่ตัดสินการประกวดไปแล้ว)

ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.kfcthailand.com พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการสมัครให้สมบูรณ์ ได้แก่ สำเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกทุกคนในทีม หากกรอกข้อความอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์และริบเงินรางวัลทันที (ในกรณีที่ตัดสินการประกวดไปแล้ว) หากมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครและโครงการ สามารถสอบถามได้โดยตรงที่
Facebook Fanpage ‘KFC Community Hero’

ข้อกำหนดและการส่งผลงานรอบคัดเลือก

ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 โดยมีจำนวนหน้าเฉพาะเนื้อหาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมใบแรกของหน้าผลงานและภาคผนวก ระบุชื่อทีม และเบอร์ติดต่อ โดยส่งแผนงานในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ได้ที่ www.kfcthailand.com ภายใน 12 กันยายน 2560

*สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบสำหรับโครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 ได้ที่เมนู Download